مشکل اجاره نامه

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

مغازه ای بابت اجاره دادم پس از چند روز مستاجر در فکر پس دادن می باشد که در اجاره نامه قید شده است یک سال غیر قابل فسخ میباشد البته در اجاره نامه قید شده است در صورت عدم گرفتن پروانه اجاره نامه فسخ میباشد که برای گرفتن پروانه مشکلی نمیباشد مستاجر مشکل پروانه را بهانه کرده است که البته هیچ اقدامی هم نکرده است فقط از روی حدس که نمیشود پروانه گرفت برا زیر زمین این کار را کرده است البته ارتفاع زیر زمین چهار متر میباشد به همین خاطر مشکلی برای پروانه وجود ندارد ایا مستاجر میتوانداجاره نامه را فسخ نماید.

در حال بررسی 0
ناشناس 2 سال 2022-08-18T23:02:32+04:30 2 پاسخ 15 مشاهده 1

پاسخ ها ( 2 )

  0
  2022-08-18T23:05:27+04:30

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  سلام، در ابتدا مشخص نمايد كه آيا تعهد گرفتن پروانه كسب بر عهده چه شخصي بوده است مستاجر يا موجر يا شخص ثالث؟
  متن دقيق مندرج در اجاره نامه مبني بر اينكه در صورت نگرفتن پروانه فسخ مي باشد را به تفصيل ذكر كنيد كه آيا عبارت فسخ درج گرديده يا منفسخ؟

  0
  2022-08-18T23:06:35+04:30

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  سلام، در ابتدا مشخص نمايد كه آيا تعهد گرفتن پروانه كسب بر عهده چه شخصي بوده است مستاجر يا موجر يا شخص ثالث؟
  متن دقيق مندرج در اجاره نامه مبني بر اينكه در صورت نگرفتن پروانه فسخ مي باشد را به تفصيل ذكر كنيد كه آيا عبارت فسخ درج گرديده يا منفسخ؟

ارسال یک پاسخ